دکتر هادی فرحی

1ـ مدیر عامل: هادی فرحی جهرمی مدیر عامل مدارك و سوابق تحصيلي كارشناسي : مهندسي عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1381 كارشناسي ارشد : مهندسي عمران ـ گرايش خاک و پي – دانشگاه صنعتي شريف، سال1383 دانشجوی دکترای عمران : مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تجربيات حرفه اي مدیر عامل شرکت پارس